Onderwijs in Wamel

Protestants Christelijk onderwijs

Zoals er al geschreven werd in het hoofdstuk over de Openbare School, werd er in 1928 door de besturen van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Dreumel en Wamel een verzoek gedaan aan het gemeentebestuur Wamel om gelden beschikbaar te stellen voor het bouwen van een bijzondere Protestantse School.

De Christelijke School voor de oorlog.

De Christelijke School voor de oorlog.

In eerste instantie werd dit verzoek afgewezen in verband met de slechte financiële positie van de gemeente ten gevolge van de Watersnood. Maar na een overredend gesprek met Ds. De Zwaan, die beloofde dat alles zo voordelig mogelijk zou worden geregeld en de Gemeente Dreumel in evenredigheid moest meebetalen werd medewerking verleend. Maar men keurde niet goed de school uit te voeren met een aangebouwd gymlokaal. Het gemeentebestuur wilde de harmoniezaal huren voor gymlessen, de Kerkeraad wilde een eigen, aangebouwde gymzaal. Dit werd een geschil tot voor de Kroon. Die besliste dat het gymlokaal niet aan de te stichten school mocht worden aangebouwd en ook niet aan een andere reeds bestaande of te stichten school, maar als een gemeenschappelijk, geheel afzonderlijk gebouw op een neutraal terrein in het centrum moest komen te staan. Die zaal kwam er in 1931.
Het plan voor de 2-klassige school met gang en toiletten werd toen ingestuurd en werd door departement, inspectie en gemeente goedgekeurd.
Al was er nog geen schoolgebouw toch werd er 1 december 1929 begonnen met de P.C. School. Het schoolbestuur bestond uit 7 leden met de plaatselijke predikant als voorzitter. De kerkvoogden van Wamel en Dreumel, en van beide kerkeraden twee leden. Voorzitter was Ds. de Zwaan, secretaris de heer Jan Liese, vice-voorzitter de heer van Doesburgh, leden de heren J.M. v. Oort en Numans.
Hoofd der school werd de heer J. v.d. Wijngaard en in de lagere klassen werd mejuffrouw A. Liese benoemd. De lagere klassen kwamen in de consistoriekamer met banken die door de gemeente Dreumel in bruikleen waren gegeven. Men begon met 57 leerlingen. De hoogste klassen zaten in een lokaal dat de openbare school mèt inventaris beschikbaar had gesteld.

Men had nu dus een eigen bijzondere school. Toch was dit niet de eerste Protestants Christelijke School in Wamel, want bij de oprichtingsvergadering wist één van de kerkeraadsleden zich te herinneren, dat er van 1 augustus 1877 tot 12 augustus 1884 een Christelijke School was met één onderwijzer in één lokaal. Hij was tevens koster en organist en zijn vrouw gaf handwerkles. De schooltijden waren van 9.00-11.30 uur en van 14.00-15.30 uur en van 17.00-19.00 uur en was gevestigd in een vroeger pand van de diaconie aan de Dorpsstraat. Of dat een echte Christelijke School geweest is, was niet meer te achterhalen. Het is goed mogelijk dat men doelde op een leerkracht die eigenlijk huisonderwijs gaf. We zagen al eerder, dat dit wel vaker voorkwam. Ook in het gemeentelijk archief was hiervan geen tastbaar bewijs te vinden.
Met de jaarlijkse paardenmarkt was er toen vrij van school. Men had 14 dagen vakantie in augustus, 8 dagen met Kerst en 8 dagen met Pasen. Toen de kinderen nog op de openbare school zaten gingen ze voor bijbellessen naar de Zondagsschool, ongeveer 60 leerlingen namen daar aan deel in de consistoriekamer.
Toen de aanvraag voor het stichten van de nieuwe Protestants Christelijke school werd ingediend, was de heer Wouters burgemeester en waren de heren Banken en G. van Dreumel wethouder. Als aannemer werd na een aanbesteding gekozen voor de heer De Kok uit Leeuwen en de architect was Hekkelman uit Nijmegen.
Na het overlijden in 1929 van de vice-voorzitter de heer van Doesburgh wordt de heer Numans gekozen in die functie. Voor het schoonhouden van de lokalen wordt ƒ 144,= betaald aan mevr. J. Udo Brinkman. Zij begint haar werkzaamheden op 1 september 1930.
12 juni 1930 is een feestelijke dag, toen werd de school in gebruik genomen.

Een foto uit 1930, waarop o.a. Johan van Bruchem, Martien Drost, Aal van Dijk, Stien van Zuidam en Cor van Valburg.

Een foto uit 1930, waarop o.a. Johan van Bruchem, Martien Drost, Aal van Dijk, Stien van Zuidam en Cor van Valburg.

De Dreumelse kinderen werden vervoerd met een autobus van de ondernemers Van Kessel en Van Echteld uit Wamel. In het contract met de heren F. van Kessel en N. van Echteld stond over de snelheid het volgende: ‘De snelheid waarmee gereden wordt mag de 30 km. per uur niet overschrijden en moet, waar nodig, zoveel minder zijn als ter voorkoming van ongelukken noodzakelijk is.’

Begin 1935 neemt Ds. De Zwaan afscheid van het schoolbestuur. In 1936 op 30 april nam de heer Van de Wijngaard afscheid, de heer W.J. Uyterlinde volgde hem op en hij werd op 1 mei geïnstalleerd, waarbij de kinderen hem ook een hartelijk welkom toezongen. In 1936 wordt bij de intrede van Ds. D.J. Haspels weer in een nieuwe voorzitter voorzien.
Februari 1939 werd de heer W.J. Uijterlinde benoemd tot secretaris van het schoolbestuur, met de aantekening dat het hoofd der school als kerkeraadslid wel zitting kan hebben in het schoolbestuur, maar slechts met adviserende stem, en het penningmeesterschap kan niet aan hem worden opgedragen. In dezelfde tijd kwam er weer een nieuwe dominee, de heer Ds. P.J. Pennings, die voorzitter werd.

Dit is de oudste klassefoto van de Chr. School. V.l.n.r. en van voor naar achteren: Mientje den Dunnen, Martien Drost en Evert Udo, Hendrik Udo en Jan v.d. Linden, Johan Hofman en Jan Wouters. Tweede rij: Corry Goyer en Stientje van Zuidam, Carry Woutersen en ..... , Annie Brandsma en Aal van Dijk, Hendrik Schimmel en Dick van Lith, Arie den Dunnen en Wim de Zwaan, Wim van Lith en Marinus van Lith. Derde rij: Gerrit van Dijk en Wout van Toom, Sjaantje van Zuidam en Corry van Alphen, Mientje van Hoften en Annie den Dunnen, Jan van Hoften en Floris v.d. Linden, Sjaan van Lith en lneke van Lith, Meester v.d. Wijngaard en Meindert van Toom. Vierde rij: Marie van Zuidam en Joke van Zuidam, Sjaan Verkerk, Riekie Drost, Willy van Toorn, Juffrouw Liese.

Dit is de oudste klassefoto van de Chr. School. V.l.n.r. en van voor naar achteren: Mientje den Dunnen, Martien Drost en Evert Udo, Hendrik Udo en Jan v.d. Linden, Johan Hofman en Jan Wouters. Tweede rij: Corry Goyer en Stientje van Zuidam, Carry Woutersen en ….. , Annie Brandsma en Aal van Dijk, Hendrik Schimmel en Dick van Lith, Arie den Dunnen en Wim de Zwaan, Wim van Lith en Marinus van Lith. Derde rij: Gerrit van Dijk en Wout van Toom, Sjaantje van Zuidam en Corry van Alphen, Mientje van Hoften en Annie den Dunnen, Jan van Hoften en Floris v.d. Linden, Sjaan van Lith en lneke van Lith, Meester v.d. Wijngaard en Meindert van Toom. Vierde rij: Marie van Zuidam en Joke van Zuidam, Sjaan Verkerk, Riekie Drost, Willy van Toorn, Juffrouw Liese.

Tijdens de mobilisatie werd in februari 1940 tijdens snel stijgend water in de Waal en vanwege de strenge vorst, het materiaal van de militaire pontonbrug tussen Wamel en Tiel op de speelplaats opgeborgen. Toen het enkele weken later na de inval van de dooi, weer weggehaald werd met zware vrachtwagens, werd de hele speelplaats stuk gereden. Defensie vergoedde de kosten van 240 nieuwe tegels à ƒ 1,10 en reparatie van het hek, samen ƒ 270,=.
In de tweede helft van 1940 komen de Dreumelse leerlingen ‘s morgens met de bus van de Maasbuurt en Van Echteld brengt ze ‘s middags per rijtuig terug, 3 Leeuwense kinderen komen ook per bus, 2 anderen komen met de fiets.
In 1942 werd de heer M. Uyterlinde, de zoon van het hoofd W.J. Uyterlinde, benoemd in Bredevoort. Zo kwam de school zonder gymleerkracht te zitten en wegens kolenschaarste moest de school twee keer een halve week gesloten worden. Ook papier werd schaars, men voelde de gevolgen van de oorlog !
Op last van de Secretaris-generaal werd op 1 april het leervak Duits aan het 7de leerjaar toegevoegd en het 8ste leerjaar verplicht, waarbij de 7de en 8ste klas 4 uur Duitse les per week moesten krijgen.
In januari 1943 werd de heer Udo uit Ravenswaaij benoemd als gymnastiekonderwijzer. Mejuffrouw Liese ging 8 november 1943 met ziekteverlof tot 1 november 1944. Mejuffrouw M. Wilms was haar plaatsvervangster.
In september 1944 was er door oorlogsomstandigheden alleen op 4, 11, 12 en 13 september school. Na de luchtlanding op 17 september werd de school ontruimd. Door de binnenlandse strijdkrachten en geallieerden werd al spoedig het schoolgebouw in gebruik genomen en gehouden tot januari 1945. Door hun inwoning en door oorlogsgeweld, granaten en vliegende bommen -Wamel lag toen in de frontlinie- is er veel schade aangericht en veel van de inventaris verdwenen.
In 1945 na het voorlopig herstel van de schade, wat erg lang duurde door de grote schaarste aan bouwmateriaal en glas, is de school pas op 18 juni weer volledig begonnen. Met ingang van 1 september 1945 begint voortaan het nieuwe schooljaar in september; voorheen begon dat op 1 april, op de andere Wamelse scholen was de aanvangsdatum van 1 september al eerder ingevoerd. In het personeel en bestuur was geen verandering gekomen. Handwerken en gym werden niet gegeven. Voor handwerken was niet aan materiaal te komen en voor gym was geen lokaal beschikbaar, want het gymlokaal was met toestemming van de gemeente als R.K. Kerk in gebruik genomen, omdat de R.K. Parochiekerk te zwaar beschadigd was en moest worden afgebroken.
Op 29 september 1946 overleed de heer W.J. Uyterlinde, hoofd der school, het was een groot verlies voor de school. Hij was een man van nauwgezette plichtsbetrachting en toewijding. In zijn plaats werd zijn zoon M.A. Uyterlinde benoemd, onderwijzer te Bredevoort. Aangezien hij zijn opzegtermijn in acht diende te nemen, kon hij pas op 1 februari 1947 in dienst treden. In de maand augustus is het schoolgebouw volledig hersteld, maar de speelplaats kon nog niet hersteld worden, omdat de financiën hiervoor ontbraken.

Een foto uit 1947. V.l.n.r., de rechtse rij: Huib Rutjens, Ries van Zuidam en Bart Valburg, Truus Schimmel en Gertrude Ruth, Zusje van Hoeke. Middelste rij: Jan van Ingen en Wim Verhoef, Bets de Graaf, Rinus van Zuidam en Kees van Ingen, Fier U do en Joke Verkerk, Riekie Hofman. Laatste rij: Sander van Ingen, Gé Broers, Han Valburg, Corrie van Ingen, Marietje van Oort en Juffrouw Liese.

Een foto uit 1947. V.l.n.r., de rechtse rij: Huib Rutjens, Ries van Zuidam en Bart Valburg, Truus Schimmel en Gertrude Ruth, Zusje van Hoeke. Middelste rij: Jan van Ingen en Wim Verhoef, Bets de Graaf, Rinus van Zuidam en Kees van Ingen, Fier U do en Joke Verkerk, Riekie Hofman. Laatste rij: Sander van Ingen, Gé Broers, Han Valburg, Corrie van Ingen, Marietje van Oort en Juffrouw Liese.

Een foto uit 1947. V.l.n.r., de rechtse rij: Jan de Graaf en Arnold van Meurs, Ria Nooteboom en Ria Ernste, Tiny van Lith en Jan Peters, Henk v.d. Linden en Freek Uyterlinde. Middelste rij: Corrie den Haak en Dinie Udo, Gonnie van Koolwijk, Joke van Ingen en Corrie van Ingen, Tilly Udo, Chris Valburg. Achterste rij: André van Hoeke, Jan van Bemmel, Sjaan van Ingen en Nelly den Haak, .... . ,Meester Uyterlinde.

Een foto uit 1947. V.l.n.r., de rechtse rij: Jan de Graaf en Arnold van Meurs, Ria Nooteboom en Ria Ernste, Tiny van Lith en Jan Peters, Henk v.d. Linden en Freek Uyterlinde. Middelste rij: Corrie den Haak en Dinie Udo, Gonnie van Koolwijk, Joke van Ingen en Corrie van Ingen, Tilly Udo, Chris Valburg. Achterste rij: André van Hoeke, Jan van Bemmel, Sjaan van Ingen en Nelly den Haak, …. . ,Meester Uyterlinde.

In januari 1947 werd mej. Liese ziek. Het waarnemend hoofd, de heer Dekker moest toen de hele school onder zijn hoede nemen. Maar 1 februari kwam de heer M. Uyterlinde en toen werd ook dat probleem opgelost. 14 maart kwam mej. Liese weer terug, waardoor het werk voor de heer Dekker weer beëindigd werd.
Na vertrek van Ds. Pennings kwam er een nieuwe voorzitter: Ds. Noteboom. Het leerlingenaantal is steeds aan de lage kant. In 1948 waren er maar 39 leerlingen. Het jaar daarop werd het allemaal wat beter in het onderwijs. Er was ook weer materiaal te krijgen voor handwerklessen. In de winter van ‘48-‘49 was er een nieuwe kachel gekomen en er was weer wat royaler brandstof te krijgen. Er werd een goed bezochte ouderavond gegeven en de kinderen gingen op schoolreis. De hogere klassen naar Amsterdam, de lagere klassen naar Rhenen. Een fijn jaar, na al die nasleep van de oorlog, maar daar werd een domper op gezet in november toen mejuffrouw Liese weer ziek werd. Een tijdelijke leerkracht werd benoemd, mejuffrouw Van der Elst. In september werd ze voor vast benoemd in Beuningen. Mejuffrouw Liese kwam niet meer terug. Ze had ziekteverlof tot 31 december 1950 en ging 1 januari 1951 met pensioen. Daar ze niet naar Wamel kon komen werd haar in Druten een passend afscheid en cadeau aangeboden.
Mejuffrouw Loderus uit Appeltern volgde haar op. Eerst tijdelijk maar met ingang van 1 januari 1951 voor vast. Het aantal leerlingen steeg weer boven de 40. Voor de eerste klas werd een nieuwe leesmethode aangeschaft. Per 1 september 1952 vertrekt mejuffrouw Loderus als onderwijzeres naar Doorn en wordt zij opgevolgd door mejuffrouw Middendorp uit Nijmegen.

Deze foto dateert uit 1954. Voorste rij v.l.n.r.: Dicky Verwoert, Rinie Rutjens, Jan van Ruth, Henk Schimmel, Arie en Mary Heikoop. Tweede rij : Clasien den Haak, Tineke Gerritsen met Wim Uyterlinde, Tonnie Heikoop, Gerda van Oort, Toos van Hasselt, Piet Udo, Hennie Rusing. Derde rij: Meester Uyterlinde, Sjaan Verkerk, Gerrie van Bemmel, Unia den Haak, Kootje van Beem. Ernst van Oort, Corrie Udo, Jaap Drost, Wout Gerritsen, Juffrouw Middendorp

Deze foto dateert uit 1954. Voorste rij v.l.n.r.: Dicky Verwoert, Rinie Rutjens, Jan van Ruth, Henk Schimmel, Arie en Mary Heikoop. Tweede rij : Clasien den Haak, Tineke Gerritsen met Wim Uyterlinde, Tonnie Heikoop, Gerda van Oort, Toos van Hasselt, Piet Udo, Hennie Rusing. Derde rij: Meester Uyterlinde, Sjaan Verkerk, Gerrie van Bemmel, Unia den Haak, Kootje van Beem. Ernst van Oort, Corrie Udo, Jaap Drost, Wout Gerritsen, Juffrouw Middendorp

Het leerlingenaantal stijgt weer en in 1953 heeft men het getal 50 weer bereikt want er komen langzamerhand meer kinderen uit Boven Leeuwen naar de Wamelse school.

Op 27 november 1954 werd in de Harmoniezaal het 25 jarig jubileum van de school gevierd. Het feest werd op touw gezet door een comité van oud-leerlingen. De herdenkingsrede werd gehouden door de voorzitter van het Schoolbestuur: Ds. Noteboom. Verder werd gesproken door het eerste hoofd, de heer Van de Wijngaarden en door de heer M. Uyterlinde. Namens de oud-leerlingen werd door de heer J. van Ingen een zeer modern projectie-apparaat aangeboden en mejuffrouw Fransen bood de opbrengst van een verloting aan, gehouden door de meisjesvereniging.
Het bedrag van de exploitatievergoeding door de gemeente werd verhoogd van ƒ 27,50 per naar ƒ 38,70 per leerling. Eindelijk konden nu nieuwe leesboeken worden aangeschaft, 21 jaar na de invoering van de nieuwe spelling. Het aantal leerlingen schommelde rond de 60.

Een optocht van de schoolkinderen rond 1956.

Een optocht van de schoolkinderen rond 1956.

In 1956 kwam er achter de school een rijwielstalling. In 1957 werd de school aangesloten op de streekwaterleiding en kwam er een harmonium en een radio zodat men nu ook de schoolradiolessen kon volgen.
Mejuffrouw Middendorp verliet de school in 1956 en zij werd opgevolgd door mejuffrouw Meenink die in 1957 emigreerde naar Canada. Mejuffrouw Passenier werd met ingang van 1 september van dat jaar als haar opvolgster benoemd.
Op 19 maart 1959 overleed de voorzitter Ds. Noteboom, na 12 jaar voorzitter van het schoolbestuur te zijn geweest. 15 november kwam er een nieuwe predikant Ds. A. Pijnacker-Hordijk, die automatisch voorzitter werd. Er werd een schrijfmachine aangeschaft en er waren nu 65 leerlingen.
Mejuffrouw Passenier vertrok per 16 april 1960, daarna kwamen meerdere tijdelijke leerkrachten. De kachels werden vervangen door centrale verwarming en er kon een nieuwe rekenmethode aangeschaft worden: ‘Een school zonder zitten blijven’. Het jaar daarna, in 1961, kreeg de school nieuwe vloerbedekking, tafeltjes en stoeltjes en nieuwe borden, een flinke verbetering.
Na het vertrek van dominee Pijnacker-Hordijk was in 1966 Ds. Ten Boom predikant geworden en dus werd hij de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur. De kinderen verzamelden oud papier, de opbrengst (f 300,=) werd geschonken voor het verven van de gang.

De derde opname op Schiphol, ditmaal bij "De Vliegende Hollander". Vooraan v.l.n.r.: W. Jagtenberg, W. Bakker, H. v. Toor, Anneke (? ), Nelleke Udo, ..... , Trude Vermeer, Ineke den Daas, Ellie Hommerson, G. Schimmel, G. van Beem, Stien Peters, Maart en Pijnacker-Hordijk, ..... Tweede rij: Mevr. Niekerk, Mevr. Rutjens, Mevr. Van Toor, Mevr. D. v. Eist, Meester Uyterlinde, Dhr. C. Toledo en Mevr. Toledo, Fier v. Verseveld, Gerard de Gooyer, Joh. van Beem, Jan Niekerk, Ada van Eist, Beppie van Eist, Dien Jagtenberg, Leo Toledo, Mevr. van Elst, Mevr. T. v. Verseveld, Mevr. G. Hommerson. Derde rij: Jan van Beem, Th. van Beem, J. van Toor (?), Mevr. W. Verkerk, Thera van Dodewaard, Rikie Hommerson, Rikie Rutjens, Magda Toledo, Henk Peters. Vierde rij: Sjors de Gooyer, Appie Jagtenberg, Hannie van Beem, Rikie v. Valburg, Janny Jagtenberg, Fier Udo, Janny Rutjens. Bovenaan op de trap van boven naar beneden en v.l.n.r.: Chris Verbruggen; Willy, Ad en Joop van Verseveld en Wim Uyterlinde.

De derde opname op Schiphol, ditmaal bij “De Vliegende Hollander”. Vooraan v.l.n.r.: W. Jagtenberg, W. Bakker, H. v. Toor, Anneke (? ), Nelleke Udo, ….. , Trude Vermeer, Ineke den Daas, Ellie Hommerson, G. Schimmel, G. van Beem, Stien Peters, Maart en Pijnacker-Hordijk, ….. Tweede rij: Mevr. Niekerk, Mevr. Rutjens, Mevr. Van Toor, Mevr. D. v. Eist, Meester Uyterlinde, Dhr. C. Toledo en Mevr. Toledo, Fier v. Verseveld, Gerard de Gooyer, Joh. van Beem, Jan Niekerk, Ada van Eist, Beppie van Eist, Dien Jagtenberg, Leo Toledo, Mevr. van Elst, Mevr. T. v. Verseveld, Mevr. G. Hommerson. Derde rij: Jan van Beem, Th. van Beem, J. van Toor (?), Mevr. W. Verkerk, Thera van Dodewaard, Rikie Hommerson, Rikie Rutjens, Magda Toledo, Henk Peters. Vierde rij: Sjors de Gooyer, Appie Jagtenberg, Hannie van Beem, Rikie v. Valburg, Janny Jagtenberg, Fier Udo, Janny Rutjens. Bovenaan op de trap van boven naar beneden en v.l.n.r.: Chris Verbruggen; Willy, Ad en Joop van Verseveld en Wim Uyterlinde.

In 1968 komt er een wijziging in het schoolbestuur. Het bestuur zal voortaan bestaan uit 7 leden. De plaatselijke predikant is voorzitter, verder zullen 4 leden kerkeraadsleden moeten zijn, 2 van Wamel en 2 van Dreumel, de overige 2 kunnen ouders zijn die niet in de kerkeraad zitten. Het bestuur zal verder verantwoording schuldig zijn aan de kerkeraad. Er was een ouderavond gewijd aan uitleg over de Mammoetwet en natuurlijk ging men op schoolreis.
In 1969 werd de heer Trijsburg benoemd en er kwam een vakleerkracht voor handwerken en een voor gymnastiek. Het instructie-zwembad in Beneden Leeuwen was geopend en nu kregen de kinderen ook zwemonderricht, ze werden evenals de leerlingen van de andere scholen vervoerd per bus. Op 28 november werd het 40-jarig bestaan van de school gevierd. Er kwam ook een TV-toestel zodat de schooltelevisielessen konden worden gevolgd.
De school legde in 1971 beslag op de Maas en Waal-cup, een vijfkamp tussen de 5 Christelijke scholen van Maas en Waal. Op 1 augustus 1972 vertrok de heer Trijsburg vanwege zijn studie theologie. Hij werd opgevolgd door de heer L. Bosselaar. Als handwerkjuf kwam mejuffrouw P. van Ooijen, die ook aan de R.K. Meisjesschool les gaf en als gymleerkracht kwam de heer C. van Rensen, die eveneens les gaf aan de andere scholen in Wamel en Leeuwen.
Er kwam dat jaar aansluiting op het aardgasnet en aansluiting op de riolering. Er werden in 1973 speelleermiddelen aangeschaft voor de 1ste klas en een bandrecorder. De school kwam voor de 2de keer in bezit van de Maas en Waal-cup.
In 1974 kon voor het eerst, sinds de oprichting in 1929, een derde leerkracht benoemd worden, Mevr. Zegwaard. Er werd een directiekeet geplaatst waarin de eerste klas werd geïnstalleerd. In december kwam de toestemming van de gemeente voor de bouw van een 3de klaslokaal. Het schoolreisje ging naar Marken en Volendam en de heer Bosselaar ging met klas 1 en 2 naar het zwembad in Dreumel. Voor het eerst werd dit jaar samen met de R.K. Scholen op het voetbalveld een sportdag gehouden.

Op 13 juni 1975 kon het nieuw aangebouwde klaslokaal met hal en toiletten in gebruik genomen worden, wat op een feestelijke wijze geschiedde, met’s middags een filmmiddag voor de kinderen en ‘s avonds een musical in het parochiehuis, opgevoerd door de oudere leerlingen.

Schoolfoto 1974, achterste rij v.l.n.r. : Jan Lankheet, Tonny Willekes, Ada van Oort, Wim Udo, Conny Peters, Toma Ernste, Joan van Dijk, Petra van Beem, Carla van Verseveld. Middelste rij: Adrie van Hoften, Marco Wilhelmus, André van Rossum, Peter Staal, John van Bemmel, Meester Uyterlinde, Tom van Beem, Carla Verbruggen, Gerry Peters. Voorste rij: Chris v. Valburg, Jori de Bruin, Martien van Beem, Herman Wijgerse, Henk de Wit, Caroline Oosterhuis, Lia van Zuidam.

Schoolfoto 1974, achterste rij v.l.n.r. : Jan Lankheet, Tonny Willekes, Ada van Oort, Wim Udo, Conny Peters, Toma Ernste, Joan van Dijk, Petra van Beem, Carla van Verseveld. Middelste rij: Adrie van Hoften, Marco Wilhelmus, André van Rossum, Peter Staal, John van Bemmel, Meester Uyterlinde, Tom van Beem, Carla Verbruggen, Gerry Peters. Voorste rij: Chris v. Valburg, Jori de Bruin, Martien van Beem, Herman Wijgerse, Henk de Wit, Caroline Oosterhuis, Lia van Zuidam.

Er kwamen naast de leerkrachten ook twee moeders in school voor hulp bij handwerken en bij lezen en rekenen. Er werd door de kinderen deelgenomen aan boomplantdag, verkeersexamen, zwemdiploma’s werden behaald, schoolreisjes, sportdag en de jaarlijkse vijfkamp tussen de P.C. Scholen. Daar werd voor de 4de keer de Maas en Waal-cup gewonnen. Ook kwam dit jaar de samenwerking tot stand met de R.K. Oudercommissie. Een belangrijk jaar dus, waarin we zagen hoe het onderwijs de laatste jaren veranderde en gemoderniseerd werd. Sinds 1969 zitten er ook dames in het schoolbestuur, in 1969 Mevr. Wilhelmus en in 1970 Mevr. Van Beem.
In 1976 verliet de vakleerkracht handwerken Mevr. De Jong van Ooijen de school en nam Mevr. Lazet haar plaats in. Ook de gymleerkracht K. v. Rensen vertrok naar Zutphen en in zijn plaats kwam toen de heer B. de Haas voor alle scholen in de gemeente. Alle klassen bezochten een cultureel schoolprogramma in het VTC. Eind van het jaar werd afscheid genomen van de 3de leerkracht, maar Mevr. Zegwaard bleef toch helpen op school en toen op 1 augustus 1977 de heer Bosselaar vertrok naar Numansdorp werd Mevr. Zegwaard weer benoemd.

Schoolfoto uit 1977. Vooraan liggend: H. Hommerson en Michel Berghege. Eerste rij v.l.n.r.: Marion van Ingen, Dicky de Beus, Hugo Zegwaard, J. v. lngen, K. van lngen. S. van lngen. Rian van Beem, René van Maurik, Jan van lngen, J. Zegwaard, P. Wijgerse. Tweede rij: B. Berghege, Adri Ernste, lrma Taal, J. v. Verseveld, H. Rutjens, B. Taal, R. v. Verseveld, P. Oosterhuis, Marco de Ruiter, W. van Maurik, Eric Verhoef, K. Willekes. Achterste rij: A. Ernste, Meester Uyterlinde, Carla Verkerk, J. v. Valburg, L. v. Doesburg, L. Verkerk, Maria van Zuidam.

Schoolfoto uit 1977. Vooraan liggend: H. Hommerson en Michel Berghege. Eerste rij v.l.n.r.: Marion van Ingen, Dicky de Beus, Hugo Zegwaard, J. v. lngen, K. van lngen. S. van lngen. Rian van Beem, René van Maurik, Jan van lngen, J. Zegwaard, P. Wijgerse. Tweede rij: B. Berghege, Adri Ernste, lrma Taal, J. v. Verseveld, H. Rutjens, B. Taal, R. v. Verseveld, P. Oosterhuis, Marco de Ruiter, W. van Maurik, Eric Verhoef, K. Willekes. Achterste rij: A. Ernste, Meester Uyterlinde, Carla Verkerk, J. v. Valburg, L. v. Doesburg, L. Verkerk, Maria van Zuidam.

Voor de grote vakantie werd officieel afscheid genomen van de heer Bosselaar in een druk bezochte bijeenkomst in het inmiddels geopende VTC, bij welke gelegenheid de hoogste klassen de musical ‘Koeken voor de Koning’ opvoerden.

Er kwam steeds meer hulp van ouders vooral ook bij het vervoer naar zwembad en andere activiteiten. In 1978 traden Mevr. Wilhelmus, mejuffrouw Numans en de heer van Doesburg af als lid van het schoolbestuur. Er werd op hartelijke wijze afscheid genomen. In hun plaatsen kwamen de dames Molenaar en de Beus en de heer G. van Ingen. Mejuffrouw Numans en de heer van Doesburgh hebben 40 jaar zitting gehad in het schoolbestuur.
3 juli 1978 had er een vergadering plaats met enkele leden van het R.K. Schoolbestuur over het niet zo maar zonder meer aannemen van kinderen van elkaars geloofsrichting. Hierover werden afspraken gemaakt en in een vriendschappelijke sfeer werd de vergadering besloten. Mevr. Zegwaard verliet de school en de heer Spies volgde haar op.

Felicitaties bij het 50-jarig bestaan van de school.

Felicitaties bij het 50-jarig bestaan van de school.

In 1979 viert men het vijftigjarig bestaan van de school. Dit werd op 30 november met de kinderen feestelijk herdacht. Op 1 december was er een receptie in het VTC, die druk werd bezocht. Natuurlijk waren hier ook een aantal officiële genodigden aanwezig zoals de Inspecteur van het Lager Onderwijs en de Burgemeester, die ook het woord voerden, ook de collega’s van de R.K. School waren aanwezig. In de school was een grote tentoonstelling van oude schoolfoto’s en ‘s avonds werd er een zeer druk bezochte reünie van oud-leerlingen gehouden die opgeluisterd werd met toneel en een musical. Door de oud-leerlingen werd een stencilmachine en een tuner/versterker aangeboden.

De school nam ook deel aan verschillende activiteiten op sportgebied, er werd een schoolreis gehouden, er was een Paaskerkdienst en een Kerstspel, welk laatste ook werd opgevoerd in het VTC voor de dames van de Damesvereniging.

In 1980 stond het er met het aantal leerlingen niet zo best voor, het voortbestaan van de school kwam in gevaar. Besloten werd de ouders, die kinderen hadden die voor de Christelijke School in aanmerking kwamen uit Wamel, Dreumel en Leeuwen, te gaan bezoeken en hen aan te sporen om hun kinderen, voor zover dat nog niet gebeurde, naar de eigen Christelijke School te sturen.

Schoolfoto uit 1979. Voorste rij v.l.n.r.: René v. Verseveld. Alex Frederiks, W. van Maurik,(?) Verkerk, (?) Beernink, Ingrid Liese, ..... Middelste rij : Bert Staal, Christian Molenaar, Christian Rutjens, Corrie van Ingen, Y. van Ré, (?) Verhoeven, J. van Bemmel, Fr. de Beus. Achterste rij: Johnie van lngen, K. van Ingen, ..... , P. Wijgerse, H. Zegwaard, J. van Verseveld, Meester Uyterlinde, Marion van lngen, S. van lngen, Rian van Beem.

Schoolfoto uit 1979. Voorste rij v.l.n.r.: René v. Verseveld. Alex Frederiks, W. van Maurik,(?) Verkerk, (?) Beernink, Ingrid Liese, ….. Middelste rij : Bert Staal, Christian Molenaar, Christian Rutjens, Corrie van Ingen, Y. van Ré, (?) Verhoeven, J. van Bemmel, Fr. de Beus. Achterste rij: Johnie van lngen, K. van Ingen, ….. , P. Wijgerse, H. Zegwaard, J. van Verseveld, Meester Uyterlinde, Marion van lngen, S. van lngen, Rian van Beem.

In januari 1981 deelde de heer Uyterlinde het bestuur mede, dat hij per 1 augustus met vervroegd pensioen wilde gaan. Kon men in de jaren 40 tot en met 60 bijna niet aan personeel komen, nu kwamen er 30 sollicitatiebrieven binnen. Na selectie werd de heer Rekers uit Luttelgeest benoemd. Mevr. Lazet ging verhuizen en verliet de school als handwerkjuf en mejuffrouw v.d. Putten uit Tiel nam haar plaats in. De voorzitter, de heer Hommerson tekende de akte van eervol ontslag van de heer Uyterlinde per 1 augustus. Hij kreeg toestemming om zolang hij het schoolhuis bewoonde, met zijn auto over het schoolplein te rijden. Natuurlijk werd zijn afscheid op feestelijke wijze gevierd.
Per 1 augustus 1981 kwam de heer Rekers als hoofd aan de P.C. School. Per 1 januari 1982 ging de administratie over naar een administratiekantoor in Arnhem. De school kreeg een postbusnummer. Er was al een schoolkrant maar die werd anders van opzet en ging 6 maal per jaar verschijnen. Beide leerkrachten zouden voortaan de schoolbestuursvergaderingen bijwonen.
In 1981 kwam er een discussie op gang, of het niet wenselijk zou zijn om de school los te koppelen van de kerkeraden en er een vereniging van te maken. Door de oudercommissie werd het voorstel gedaan om het schoolreisje te vervangen door een schoolkamp. Over beide punten zou het bestuur zich beraden. 12 Januari 1982 vond er een vergadering plaats van het voltallige Schoolbestuur, de Heren Frentz en Verhoef van de Kerkeraad, Ds. Wolse en de beide leerkrachten. Hierbij werd het vóór en tégen van een ‘Vereniging’ besproken. Duidelijk werd gesteld dat de identiteit van de school moest worden gehandhaafd, dus uitgaande van Protestants Christelijk Onderwijs.
Op 26 januari 1982 was er weer een vergadering, waarin de kerkeraad accoord ging met het vormen van een Vereniging, waartoe verdere stappen zouden worden ondernomen.
Uit een rapport van de schoolarts bleek, dat er in het schoolgebouw nogal het een en ander moest worden verbeterd, o.a. vloeren, toiletten, gang en overblijflokaal en de schoolmeubelen waren aan vervanging toe. De heer Rekers zou hierover contact opnemen met de Gemeente. Besloten werd in het vervolg iedere eerste dinsdag van de maand een bestuursvergadering te houden. De schoolreis werd vervangen door het schoolkamp.
In april kwam aan de orde: de voorlichting over de medezeggenschapsraad. Voor deze raad werden in de vergadering van 25 mei 1982 namens de ouders voorgedragen: Mevr. R. v. Rossum-Ernste en Mevr. R. Versteeg, namens het team: Mevr. v.d. Putten en de heer Spies. Deze voorlopige raad ging zich bezighouden met het bestuderen van de nieuwe wet voor deze raad. De taken voor de oudercommissie zouden onder andere bestaan uit het organiseren van festiviteiten, Sint Nicolaas- en Kerstviering. Medewerking bij boomplantdag, sportdagen, vervoer naar activiteiten, enzovoort. De Oudercommissie werd dus een activiteitencommissie. Onder begeleiding van de schooladviesdienst werd de school samen met de scholen uit Niftrik, Bergharen en Appeltern aangewezen als activeringsschool, met als onderwerp ‘het bevorderen van het zelfstandig werken en het taalgebruik’. Hiervoor mocht een halve dag in de week een extra leerkracht worden aangesteld.

Een schoolfoto uit 1983: Vooraan v.l.n.r.: Monique van Kruisbergen, Roos Marijn Maas, Richard Frederiks, Huibert van Ingen, Maroesjka Fisscher, Mariska van Maurik, Miranda van Ingen, Daniëlle van de Torre, Dave van Ooijen. Tweede rij : Paul van Zuidam, Wijnand Rekers, Tim van Herpen, Cora van lngen, Jolanda van Oort, Lisene van Maurik, Antoine van Beem, Sander Feekes, Bianca van Zuidam, Christa van Zuidam. Derde rij: Mevr. Ellen Hansen, André van lngen, Oscar Lempers, Edwin Leeraert, Patrick Romijn, Pieter Postma, Pieter van Rossum, Toine van Zandvoort, Vincent Versteeg. Achterste rij: Juffrouw Ariena v.d. Lee, Meester R. Spies, Juffrouw R. v.d. Putten, Mevr. A. Rekers, Meester A. Rekers, Nicolien Molenaar, Patricia van Zuidam, Sander Lempers.

Een schoolfoto uit 1983: Vooraan v.l.n.r.: Monique van Kruisbergen, Roos Marijn Maas, Richard Frederiks, Huibert van Ingen, Maroesjka Fisscher, Mariska van Maurik, Miranda van Ingen, Daniëlle van de Torre, Dave van Ooijen. Tweede rij : Paul van Zuidam, Wijnand Rekers, Tim van Herpen, Cora van lngen, Jolanda van Oort, Lisene van Maurik, Antoine van Beem, Sander Feekes, Bianca van Zuidam, Christa van Zuidam. Derde rij: Mevr. Ellen Hansen, André van lngen, Oscar Lempers, Edwin Leeraert, Patrick Romijn, Pieter Postma, Pieter van Rossum, Toine van Zandvoort, Vincent Versteeg. Achterste rij: Juffrouw Ariena v.d. Lee, Meester R. Spies, Juffrouw R. v.d. Putten, Mevr. A. Rekers, Meester A. Rekers, Nicolien Molenaar, Patricia van Zuidam, Sander Lempers.

Er kwam van de Gemeente bericht dat een aantal aanvragen waren goedgekeurd. Dus konden er naast de nieuwe methodes ook nieuwe schoolmeubelen worden aangeschaft. Voor de renovatie van het gebouw was door de gemeente in principe medewerking verleend. Het beraamde bedrag was: ƒ 123.900,==. Omdat dat geld van het Rijk moest komen, zou het nog wel even duren eer met de verbouwing kon worden begonnen.
De school nam deel aan het damtoernooi in Wamel. Er kwam een kleuren-tv, want de oude ‘zwart-wit’ was niet zo best meer. Er werd ook uitvoerig van gedachte gewisseld over de door de heren van Ingen en Zegwaard veranderde model-statuten voor de op te richten ‘Vereniging’. Door de Kerkeraad moest aan het Provinciaal College van Toezicht in Arnhem toestemming gevraagd worden om de Kerkeraadschool om te zetten in een Vereniging.

Er waren ook plannen tot oprichting van een eigen kleuterschool. In de eerste vergadering van 1983 vertelde de heer Rekers, dat de mogelijkheid aanwezig was om dat jaar met een kleuterklas te beginnen. Hij sprak de hoop uit spoedig bericht hierover van het ministerie te ontvangen. Na bezoek van mevrouw de Beus en mevrouw Molenaar aan ouders van toekomstige kleuters, was gebleken dat de meeste ouders zeer positief waren over het starten van een kleuterklas. Bij telling kwam men aan 16 kinderen, van bijna 4 jaar tot 6 jaar.
De bazaar-rommelmarkt op 4 juni was een groot succes, voor het geld werd buitenspelmateriaal aangeschaft. Op 13 april 1983 vond een vergadering plaats met afgevaardigden van het R.K. Schoolbestuur en de beide schoolhoofden. Het ging wederom over het wel of niet overnemen van elkaars leerlingen. Hierover werd besloten: ‘Gedurende het cursusjaar is het niet mogelijk, dat leerlingen van De Laak en van de P.C.School in Wamel van school wisselen’.
In 1984 kwam de voorlopige oprichting van ‘de Vereniging’ tot stand. Maar omdat ruim een jaar later de vereniging nog maar 47 leden telde, werd een ledenwerfactie gestart. De ondertekening van de akte van overdracht om de school met alle lusten en lasten over te nemen van de Kerkeraad had nog niet plaatsgevonden.
Bij een school die als juridische rechtspersoon de verenigingsvorm heeft, zijn alle ouders van de kinderen lid van deze vereniging en zij kiezen uit hun midden het bestuur dat de feitelijke beheerstaken uitvoert.
Nadat officieel positief bericht uit Den Haag was ontvangen aangaande de kleuterklas werd er een oproep geplaatst voor een leidster. Er kwamen 128 (!) sollicitaties binnen. Benoemd werd: mejuffrouw Louise van de Burg uit Didam. Door de toestemming om op 1 augustus 1984 met de kleuterklas te beginnen moest aan het plan tot verbouw van de school wel het een en ander gewijzigd worden. In de medezeggenschapsraad, die verplicht geworden was, zaten namens de ouders: Nico Horstink en Gerben v.d. Berg en namens de leerkrachten R. Spies en L. v.d. Burg. De Oudercommissie heette voortaan: Ouderraad.

Schoolkamp 1986; v.l.n.r. : Lisette van Maurik, Miranda van lngen, Wijnand Rekers en Gerard Platenburg.

Schoolkamp 1986; v.l.n.r. : Lisette van Maurik, Miranda van lngen, Wijnand Rekers en Gerard Platenburg.

Op 31 juli 1985 werd op het kantoor van Notaris Mr. W.M. Bunnik te Beneden-Leeuwen de akte van overdracht getekend waarbij de P.C. School definitief door de Kerkeraad werd overgedragen aan de ‘Vereniging’.
1 Augustus 1985 is de nieuw ‘Basisschool’ tot stand gekomen. Hiermede zijn de kleuter- en lagere school bij wet verdwenen. De leerlingen van 4 t/m 12 jaar vormen nu samen de ‘Basisschool’.

Op 1 april 1986 verliet de heer Spies de school en werd hoofd in Oostzaan. Hem werd een afscheidsreceptie aangeboden, waarbij door veel ouders en oud-leerlingen gebruik werd gemaakt van de gelegenheid om hem te bedanken voor zijn grote inzet en hem te feliciteren met zijn benoeming als hoofd.
In de plaats van de heer Spies werd benoemd mejuffrouw I. v. Engen. Zij begon haar werk in Wamel op 7 april 1986.
Het bestuur van de nieuwe vereniging bestond in 1986 uit de volgende personen:

——————————————————————

Mevr. C.M. de Beus-Bezemer Voorzitter
Mevr. J.C. Molenaar Secretaris
Hr. G.J. v. Ingen Penningmeester
Mevr. R.G. Versteeg-Mollema Lid
Hr. B. v. Maurik Lid

Er stond het bestuur van de Vereniging al meteen een flinke klus te wachten, de verbouwing van de school. Na veel vergaderingen, besprekingen over tekeningen, bestek en kostenramingen met de gemeente, kon in januari 1985 de begroting naar het Ministerie worden gestuurd. In januari 1986 kwam de toestemming van het Ministerie om de bouw te financieren. 25 april 1986 ging het College van B. en W. accoord om de uitbreiding en renovatie in een onderhandse aanbesteding te gunnen aan de Fa. A. Kalkers te Wamel met als architect de heer Coppens. Op 17 juli gaf het College van B. en W. toestemming om direct na de bouwvakvakantie met de bouw te beginnen.
Daar het een ingrijpende klus werd, konden in het gebouw geen lessen worden gegeven en zo werd er met toestemming van de Inspecteur een tijdelijk onderkomen gevonden in het VTC. In februari 1987 was het gebouw klaar. Het was een mooi gebouw geworden waar iedereen trots op was, bestuur, personeel maar vooral ook de kinderen.
10 April 1987 was de officiële opening. ‘s Morgens feest voor de kinderen in het VTC georganiseerd door de Ouderraad. Om 16.00 uur vond de officiële opening plaats in de Nederlands Hervormde Kerk, onder overweldigende belangstelling en veel sprekers waaronder Burgemeester Pröpper en de Inspecteur de heer van Dinther, die in hun rede betrokkenen feliciteerden met dit prachtige gebouw.

De heropening van de school; de kinderen planten de " Terebint'·. Dat is de Bijbelse naam voor een terpentijnboom.

De heropening van de school; de kinderen planten de ” Terebint’·. Dat is de Bijbelse naam voor een terpentijnboom.

Tijdens de opening kreeg de school de naam ‘De Terebint’. Het naambord werd ontworpen door de heer Theo Pots uit Warnsveld. Na de plechtigheid in de kerk onthulde Wethouder Van Zwam het naambord en plantte samen met de kinderen een boom, daarna volgde een drukke receptie en ‘s zaterdags was er een open dag waar veel mensen gebruik van maakten om het gebouw te komen bekijken. Een mooie dag, maar vooral een prachtige school, die helemaal voldeed aan de eisen des tijds.
Het aantal leerlingen lag rond de 50. Ook voor het volgend jaar waren de vooruitzichten gunstig. Via het Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omstreken werd de school in staat gesteld een conciërge aan te stellen, die het personeel veel werk uit handen nam bij het type- en stencilwerk.

Schooljaar 1988-1989
Iedereen was geheel gewend aan de gang van zaken in de vernieuwde school. Het was prettig werken. Alleen de bezuinigingen op het onderwijs door de regering bezorgden het bestuur wel eens hoofdbrekens. Met het oog hierop gingen op 28 juni de besturen, directies en leerkrachten van de P.C. Basisscholen van Appeltern, Bergharen en Wamel rond de tafel zitten, om te bezien op welke gebieden kon worden samengewerkt.

De officiële plechtigheid op 10 april 1987, t.g.v. van de heropening van de school na een ingrijpende verbouwing. Op de voorgrond ziet men v.l.n.r. De Heer en mevrouw Uyterlinde, Wethouder Van Zwam en zijn echtgenote, De Heer en Mevrouw Pröpper en inspecteur Van Dinther en zijn echtgenote. Op de tweede rij o.a. dokter Rademaker en echtgenote, Mevr. Kalkers en buren en verdere genodigden.

De officiële plechtigheid op 10 april 1987, t.g.v. van de heropening van de school na een ingrijpende verbouwing. Op de voorgrond ziet men v.l.n.r. De Heer en mevrouw Uyterlinde, Wethouder Van Zwam en zijn echtgenote, De Heer en Mevrouw Pröpper en inspecteur Van Dinther en zijn echtgenote. Op de tweede rij o.a. dokter Rademaker en echtgenote, Mevr. Kalkers en buren en verdere genodigden.

Er werd door de hele school heen gewerkt aan 2 grote projecten, ‘Gezondheid’ en ‘Sloot en Plas’. Er waren inloopavonden voor de ouders.
Het Blad ‘Terebint Info’ dat elke 14 dagen verschijnt werd volledig verzorgd door ouders. Het schoolteam maakte dia’s van het project: ‘Sloot en Plas’, het bewegingsonderwijs en natuurlijk het schoolkamp.
In december 1989 bestond de school 60 jaar. Er werd een werkgroep gevormd en besloten werd dit feest te vieren rond de openingsdatum van het nieuwe schoolgebouw, 10 april. Het werd 6 april 1990. Het werd voor de kinderen een leuke en leerzame dag met toneel, dans en traktaties natuurlijk. ‘s Avonds werd in het VTC een musical opgevoerd door leerkrachten, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuursleden.
Mejuffrouw van Engen heeft dit schooljaar een cursus Buitengewoon Onderwijs met goed gevolg afgerond en het team heeft deelgenomen aan een cursus rekenen en dit heeft geleid tot het invoeren van een nieuwe methode: Rekenen en Wiskunde.
Jammer genoeg moest per 31 december 1990 de Hr. Van de Hurk, de conciërge, de school verlaten aangezien het W.N.O. voor het beschikbaar stellen van werknemers een vergoeding vroeg die voor de school te hoog was.
Met de P.C. Scholen in de regio zijn in het schooljaar 1990-1991 nog een aantal vergaderingen gehouden over de kwestie van schaalvergroting. De minister is van mening dat kleine scholen als zelfstandige scholen dienen te verdwijnen. Samen werd van gedachten gewisseld over de vraag: hoe de P.C. Scholen in stand te houden. Er zullen daarover nog meerdere vergaderingen volgen. Ook de P.C. school uit Druten heeft zich aangesloten.
Dhr. Rekers en mejuffrouw L. v.d. Burg volgden een cursus management en het team en enkele ouders volgden een cursus dramatische vorming.
In 1991 waren er gemiddeld 65 leerlingen. De vier P.C. Scholen in de regio bleven ook in schooljaar 1991-1992 opkomen voor het zelfstandig voortbestaan van hun scholen. Er werden brieven geschreven naar de Staatssecretaris en Politieke Partijen waarin zij hun ontevredenheid met het te weinig rekening houden met basisscholen in landelijke gebieden tot uiting brachten. De inspecteur bracht een bezoek aan de school en was zeer tevreden.
In verband met het leerlingenaantal, dat nu nog goed was maar toch een voortdurende zorg bleef, ging er een brief naar de peuterspeelzalen, hierna kwamen de peuterspeelzaalleidsters van Wamel op bezoek. Bij dit bezoek vertelden de leidsters dat zij zich nooit bemoeiden met de vraag naar welke school de kleuters gaan als zij de peuterspeelzaal verlaten. Dat is naar hun mening een keuze die de ouders geheel zelf moeten maken.
Ook dit schooljaar waren er naast de gewone lessen verschillende activiteiten waar de ouderraad zich weer verdienstelijk maakte.