Onderwijs in Wamel

Naschrift

Er is in het onderwijs veel veranderd. We zijn in dit hoofdstuk niet zozeer ingegaan op de puur onderwijskundige ontwikkelingen, maar uit de tekst moge duidelijk geworden zijn dat die wel degelijk hebben plaatsgevonden. Vaak stelt men zich de vraag waarom dat nodig is. Daar is een heel duidelijk antwoord op: zolang de maatschappij verandert en zich ontwikkelt zal het onderwijs die veranderingen en ontwikkelingen moeten volgen. Een school moet kinderen voorbereiden om in de maatschappij een eigen plaatsje te veroveren. Zou de school star en onveranderlijk zijn, dan zou zij de kinderen feitelijk met een kluitje in het riet sturen.
Dat legt overigens wel een duidelijke claim op de onderwijsgevenden. Omdat er vooral de laatste vijftien tot twintig jaar met name vanuit het Ministerie van Onderwijs niet altijd even zorgvuldig omgesprongen werd met ons onderwijs, hoort men uit de school nog al eens klachten. Gezegd moet worden: terechte klachten. Vanuit Den Haag worden bepaalde maatregelen vaak zo laat afgekondigd, dat er nauwelijks mogelijkheden en tijd zijn om zaken naar behoren uit te voeren. Het heeft een aantal regeringen ook ontbroken aan een doorlopend beleid. Bij het aantreden van een nieuwe minister kwamen er weer nieuwe plannen, terwijl het oude beleid nog maar nauwelijks uitgevoerd was. Ook nu staat het onderwijs weer voor vele veranderingen die niet altijd even gunstig zijn, omdat ze hoofdzakelijk zijn ingegeven door bezuinigingen. Ook in ons eigen dorp zullen we dat straks gaan merken. Het onderwerp schaalvergroting is reeds genoemd. Hoewel we voorlopig niet bang hoeven te zijn dat in plaatsen als Wamel de scholen zullen gaan verdwijnen, zal er zeker een stuk schaalvergroting komen op bestuurlijk vlak.
Wat zal blijven is dat een school een levend gebeuren is waarbij het contact tussen de ouders en de school van groot belang is. Dit is onder andere een taak van de Ouderverenigingen die in dit opzicht veel goed werk verrichten. Ook de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolbesturen en de Medezeggenschaps  Raden dragen hier veel aan bij.