Bijlage perceelsnamen

Verantwoording

Bij deze bijlage behoort de losse kaart achter in dit boek.

Strikt genomen plegen wij op deze kaart ‘geschiedvervalsing’. Dat is echter een zeer bewuste keuze geweest. De kaart is namelijk samengesteld aan de hand van originele kadastrale kaarten uit deze en de vorige eeuw.

Zeer bewust is gekozen voor een combinatie van gegevens. Zoals we reeds uitvoerig in dit boek beschreven, zijn er nauwelijks verschillen te ontdekken tussen de kaarten van 1821 en 1953. Zij beperken zich tot een enkele nieuw aangelegde weg.

Ook in de percelen zijn vrijwel geen wijzigingen gekomen, zodat dit geen enkele invloed heeft op de juistheid van de gegevens betreffende de perceelsnamen. De enige verschillen tussen beide kaarten zijn hier en daar percelen die in twee of meer kavels zijn opgedeeld. Dit heeft zich met name voorgedaan aan ’t Zand, waar in de loop van 130 jaar wat bebouwing is bijgekomen, waardoor enkele kavels gesplitst werden.

Alle perceelsnummers zijn in overeenstemming met de kadastrale gegevens en kunnen als juist beschouwd worden, omdat daarin vanaf de eerste kaart uit 1821 tot en met de jaren vijftig geen wezenlijke wijzigingen voorkomen. Wel ontdekten we dat er dubbele nummers voorkomen. Omdat echter ook de bloknamen in de lijst staan, kan er geen misverstand zijn welk perceelsnummer bij welke naam hoort.

De doorgewinterde historicus zal de grootste ‘afwijkingen’ aantreffen in de uiterwaarden. Door de aanleg van kribben en het daarop volgende proces van landaanwinning, vonden hier de meeste wijzigingen plaats. Op de kaart treft U het verloop van de oever rond 1820 en 1950 aan. Als U bij de waaloever zoekt, ziet U een lijn die aangeduid is met “a”, de huidige oever en “b”, de oever zoals deze rond 1820 verliep. Duidelijk is te zien dat in het oostelijke deel land verdween, terwijl in het westelijke deel in deze periode landaanwas plaatsvond.

De andere ‘afwijkingen’ zijn:

  • De Sterkenburg is ingetekend. Op de kaart van 1821 komt dit wel voor, op de kaart van 1953 niet.
  • De Nieuwe weg staat op de kaart (tussen de Hogeweg en de Liestersteeg) en ook de Pèrelaan treft U aan. Deze kwamen niet voor op de kaart van 1821, wel op de kaart van 1953.
  • Het Tolhuis is gebouwd en de weg werd voor het Tolhuis langs gelegd, schuin over een perceel, hetgeen op de kaart goed herkenbaar is. Oorspronkelijk liep de weg recht door, alvorens op de Kwadenaarstraat uit te komen: dus achter het huidige Tolhuis langs, zoals we overigens reeds uitvoerig beschreven in dit boek.

Van de kaart van 1821 is de aanduiding van de RK. Kerk en pastorie aan de Kerkstraat overgenomen. Op de plaats waar de huidige RK. Kerk aan de Dorpsstraat staat, is dit gebouw ingetekend. Op de kaart uit 1821 treft U daar een boerderij met bijgebouwen aan.

Bij de intekening van de bebouwing zijn wij uitgegaan van de kaart van 1953.