Literatuur- en bronnenlijst

Literatuur- en bronnenlijst

Deze lijst geeft een overzicht van de bronnen, boeken en publicaties, waaruit de auteurs bij hun onderzoek hebben geput.

Literatuur

Rheinische Urbare 5. Band Das Prümer Urbar; Droste Verlag GmbH, Düsseldorf, ISBN 3-7 700-7545-5

Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, delen I. 2 en 3; M.K. Gottschalk

Het werk van Andries Vierling; uitgegeven in 1920, door Dr. J de Hullu en ir. A.G. Verhoeven, deel 20 (kleine serie) Rijks Geschiedkundige Publicatiën

Het Gelders Rivierengebied rondom Maas, Rijn en Linge; H. van Heiningen; Geografische uitgaven Boekencentrum BV

Een antropologische studie naar de aard en gevolgen van commercialisering in de landbouw te Wamel, 1850- 1940, Doctoraal-scriptie Ton Duffhues , juni 1978

Polderdistrict Maas en Waal; J.G. de Leeuw; uitgave: Polderdistrict Maas en Waal 1934

De Historie van het Land van Maas en Waal; H. van Heiningen; 1965 Europese Bibliotheek Zaltbommel

Geschiedenis minderbroeders in Nederland, Clarissen deel 12.

Historie Henricus; J. van Os

Data voor markten in Wamel; Jaarboek NCB

Land tussen Maas en Waal; J.H. Manders. ISBN 9062550967

Land van Maas en Waal, monumenten van kunstgeschiedenis; A.G. Schutte

Maas en Waal, van armoede tot welvaart, H. Manders

Meer dan een hoendrik vol; H. Manders

Reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland en speciaal in het kwartier van Maas en Waal; A.J . Maris

De Stoomtram Nijmegen-Wamel deel I en 2; Johan van Os; Tweestromenlandreeks

Tussen Maas en Waal, 650 jaar geschiedenis van mensen en water; H. van Heiningen, Uitgeverij Walburgpers Zutphen

Wee de Vergetenen; H. van Heiningen

De vestiging van de Gereformeerde kerk in het Land van Maas en Waal en de aangrenzende dorpen van het Rijk van Nijmegen in het begin van de 17de eeuw; H. ten Boom; Nederlands Archief voor Kerkgeschiedeni s, 1970 Nieuwe Serie, deel L

De geologie. de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen; L.J. Pons; Mededelingen van de Stichting voor bodemkartering; Bodemkundige Studies no. 3, Wageningen 1957

Over de perceelsnamen van het Nederlands rivierkleigebied; C.H. Edelman en A.W. Vlam.

Gedenkboek Watersnood 1861; J. Quack

Geschiedenis Katholicisme in Noord Nederland, 16de en 17de eeuw, deel 1 en 2 en supplement; prof. L.J. Rogier

Een Ieidse kelk uit 1510; C. Willemijn Fock

Gelderse Volksalmanak, Bijdragen geschiedenis Maas en Waal, 1894, 1897 en 1900

Vijf jaren leed in het land tussen Maas en Rijn: C.D. Feyten. 1946

Artikelen uit diverse jaargangen van ‘Tweestromenland”, het tijdschrift van de Historische vereniging Tweestromenland

Het Land van Maas en Waal, maatschappelijke ontwikkeling en perspectief; VNG, 1969

West Maas en Waal; A. Sengers

Stoottroepen 1944-1984; Drs. J.A.M.M. Janssen, Drs. P.M.H. Groen, Dr. C.M. Schuiten, De Bataafse Leeuw, Utrecht 1984

Oude jaargangen van de tijdschriften “De Huisvriend” en “De Katholieke Illustratie”

Verkommerd land; ir. L.J .A. de Jonge

Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland; K. Jansma en M. Schroor

Tussen Waal en Lek 1939/1945; J. van Alphen

St Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland; A. Pompen

Het Gelders Rivierengebied Uit Zijn Isolement; onder redactie van H.P. de Bruin. De Walburg Pers. ISBN 90-6011-614-3

Toelichtingen Tiel West (39 W), Tiel Oost (39 0); A. Vcrbraeck; Rijks Geologische Dienst Haarlem, 1984

Diverse streekplannen Regio Nijmegen en Gelders Rivierengebied

Wandelingen door Nederland IV, Zuid Gelderland; J.A. Jolles; 1929

Geraadpleegde bronnen en archieven

Rijks Archief te Arnhem

Archief Gemeente West Maas en Waal

Archieven Wamelse Basisscholen: De Laak en de Terebint

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Rijks Instituut Voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam

Rijks Voorlichtingsdienst, ’s Gravenhage

Gemeindemuseum Xanten

Koninklijke Bibliotheek, ’s Gravenhage

Museum Kan, Nijmegen

Diverse particuliere archieven

Streekarchief Tiel

Archief Vincentiusvereniging Wamel

Archieven Nieuwe Tielse Courant en Gelderlander

Kadastrale gegevens

Meerlens Inst ituut voor Dialectologie Amsterdam

Traditiekamer Stoottroepen Ermelo