Onderwijs in Wamel

De Laak

Na de herfstvakantie 22 oktober, begon men in een prachtige nieuwe school. De kleuterschool, 1ste en 2de klas heet in het onderwijs ‘de onderbouw’, de 3de, 4de, 5de en 6de heet ‘de bovenbouw’. Maar deze nieuwe school was een school met de ‘onderbouw’ boven en de ‘bovenbouw’ onder. Wat was het geval. De kleuterschool ‘De Springplank’ stond aan de Lakenstraat, de basisschool was er aan de achterzijde aan vastgebouwd, maar het achterterrein lag veel lager en het was dus een gebouw geworden met een hoog gelegen gedeelte en een lager gelegen gedeelte. Dus de onderbouw zat boven en de bovenbouw beneden.

De Laak.

De Laak.

De eerste maanden moest er nog het een en ander afgewerkt worden en dus werd de officiële opening uitgesteld tot het voorjaar. De hele school had vaste vloerbedekking. De grote hal werd ingericht als documentatiecentrum met rijen boeken waarin de leerlingen zelf informatie konden opzoeken en wat al gauw in orde werd gehouden door ouders, die ook aanwezig waren op de uren dat de leerlingen in het documentatiecentrum mochten werken. Er was een vaste klusjesclub van ouders, die zorgden dat de school- en leerboeken in orde werden gehouden. Zij kaftten boeken of liever ze plastificeerden ze, want de grauwe, bruine kaften verdwenen geleidelijk aan. Ze plakten losse bladen weer vast en bespaarden zo de leerkrachten weer heel wat tijd. Vooral ook het in elkaar zetten van misboekjes en schoolkranten bespaarde het personeel veel tijd. Frans Belgers typte en stencilde de boekjes maar ook alles wat de leerkrachten getypt, gestencild of gekopieerd wilden hebben voor hun klas.

Twee klassen waren nog niet verhuisd, want er waren zoveel leerlingen dat de school recht had op negen lokalen, maar er waren er maar zeven. Er werd door de gemeente een dubbel semi-permanent lokaal ter beschikking gesteld en dat werd op de speelplaats geplaatst en in november konden ook die klassen overhuizen; nu zaten ze nog in twee gebouwen maar toch aan dezelfde speelplaats, dus vlak bij elkaar. De oude jongensschool werd afgebroken en de meisjesschool werd gebruikt voor de jeugdverenigingen.
In oktober 1979 werd de heer Hans Eijgenraam aangesteld als schoolkatecheet in het westelijk deel van het dekenaat Druten. Hij bezocht regelmatig de scholen, leidde de godsdienstprojecten in en diende het personeel altijd van advies.

1 november 1979 verliet mevrouw Gerritsen de school na 15 jaar trouwe dienst en mevrouw Van Verseveld ging 9 uur werken in plaats van 7. Mevrouw van Zwam, die ook voor 9 uur per week werd aangesteld, hield nu samen met haar de school schoon. Op 22 november kwam de politie de fietsen controleren en de jeugd waarschuwen dat ze moesten zorgen dat hun fietsen in orde waren, vooral remmen en licht want de winter was in aantocht.
In februari 1980 liepen er nog steeds arbeiders rond in het gebouw. Tegen maart was alles dan eindelijk toch klaar en op 12 maart 1980 vond de officiële opening plaats. Na de herfstvakantie in 1979 begon de school dus in het nieuwe gebouw. De officiële opening vond plaats op 12 maart 1980.

Dhr. Van Duynhoven, de toenmalige directeur van de Laak spreekt de genodigden toe tijdens de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw.

Dhr. Van Duynhoven, de toenmalige directeur van de Laak spreekt de genodigden toe tijdens de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw.

Het was wel wennen, kleuterschool en basisschool allen in één gebouw bij elkaar. Het bevorderde wel de onderlinge contacten tussen kleuter- en basisschool. Bij feestelijke gelegenheden en de maandsluiting, die in de nieuwe school iedere maand gehouden werd, kwamen alle kinderen in de hal bij elkaar. Omdat er vaste vloerbedekking lag konden ze lekker op de grond gaan zitten. Geen gezeul met stoeltjes. Het klaslokaal van de onderbouw, dat aan de hal grenst, heeft een vouwwand en ligt hoger dan de hal. Dat lokaal kan dus veranderd worden in een toneel en werd dan ook iedere maand gebruikt met de maandsluitingen. Iedere klas verzorgde om de beurt een maandsluiting met zang of toneelstukjes en een terugblik op de afgelopen maand. Dit alles gebeurde op de laatste vrijdagmiddag van de maand.
In oktober 1980 kwam de TROS TV-opnamen maken van de ‘Tien om kinder-show’ door Martin Brozius. Toen een heel populair kinderprogramma, waaraan de schoolkinderen zelf meededen en waar een wedstrijd aan verbonden was tussen de deelnemende scholen. Het was een hele gebeurtenis.

Ferdinand Gremmen, Adrie v.d. Geer, Erik Reijnen en Erik Bouman behaalden in 1981 de vierde plaats bij het Nationaal schooldamkampioenschap.

Ferdinand Gremmen, Adrie v.d. Geer, Erik Reijnen en Erik Bouman behaalden in 1981 de vierde plaats bij het Nationaal schooldamkampioenschap.

In juni 1981 namen vier jongens van ‘de Laak’, Erik Bouman, Erik Reijnen, Adrie van de Geer en Ferdinand Gremmen deel aan het damkampioenschap van Nederland voor Basisscholen, nadat ze in februari districtskampioen en in mei in Hendrik Ido Ambacht de halve finale hadden bereikt voor het kampioenschap van Nederland. Landelijk werden ze in juni vierde. Een mooi resultaat! Ze werden dan ook feestelijk ingehaald in Wamel en door de heer G. Jilesen rondgereden door Wamel met aansluitend een receptie in het VTC. Er werd een ‘stuif es in’ opgezet door de damclub en namens het schoolpersoneel.
In april werd er in school ingebroken en werden de videorecorder en de TV gestolen, de TV werd in de tuin terug gevonden, de videorecorder bleef spoorloos. In mei werd er opnieuw ingebroken en werden een draagbare TV en een cassetterecorder gestolen.
De oudercommissie organiseerde op 23 mei 1981 een kindermarkt in en om de harmoniezaal, om de school weer aan nieuwe apparatuur te helpen. Dat bracht zoveel op dat er na aanschaf nog ruim ƒ 1.800,= over bleef, wat natuurlijk ook weer voor de school werd besteed. Deze markt werd een jaarlijks evenement.

Op 11 november 1981 vierde Pastoor Kurstjens zijn 12½ jarig pastoorsfeest. Dit werd ook met en op de school op grootse wijze gevierd.

Op 13 maart 1982 nam juffrouw van Oijen-Leijten officieel afscheid van de school wegens pensionering. Ze was met ingang van het nieuwe schooljaar al opgehouden. Alleen voor bijles en handwerken kwam ze iedere week nog een paar uur. Het officiële afscheid werd op school gevierd met een schoolfeestdag met veel zang en toneel. ‘s Avonds was er een overweldigende afscheidsreceptie van ouders en oud-leerlingen en kreeg zij prachtige cadeaus, van leerlingen en personeel een prachtige geluidsinstallatie. En van het bestuur: de receptie met drankjes en hapjes, een foto-reportage en de video-band met alle opnames van de dag en avond. Alles bij elkaar had ze een kleine 25 jaar aan de scholen in Wamel gewerkt.

Het team van De Laak in maart 1982 bij het afscheid van Mevr. Van Oijen Leijten die met pensioen ging. Van achteren naar voren, v.l.n.r.: Piet Donkers, Frans Belgers (schoolhulp), Bernard van Duynhoven, Kees de Haas, Gerard Janssen, Jan van Lent, Zr. Bertranda, Annie van Ooijen, Mevr. Van Oijen Leijten, Trix de Lorijn, Joke van Leeuwen, Nel de Bruin, Monique v.d. Donk, Trees Schoffelmeer en Hannie Bruisten Verbiezen.

Het team van De Laak in maart 1982 bij het afscheid van Mevr. Van Oijen Leijten die met pensioen ging. Van achteren naar voren, v.l.n.r.: Piet Donkers, Frans Belgers (schoolhulp), Bernard van Duynhoven, Kees de Haas, Gerard Janssen, Jan van Lent, Zr. Bertranda, Annie van Ooijen, Mevr. Van Oijen Leijten, Trix de Lorijn, Joke van Leeuwen, Nel de Bruin, Monique v.d. Donk, Trees Schoffelmeer en Hannie Bruisten Verbiezen.

In juni werd het leerproject ‘wonen’ afgesloten met een druk bezochte tentoonstelling.
In juli werden in de gemeente verkiezingen gehouden voor de medezeggenschapsraden van de kleuter en lagere scholen.
Op 15 oktober 1982 was het afscheid van Zuster Bertranda, hoofdleidster van de kleuterschool. Hierover meer in het hoofdstuk: Kleuterschool.

In juni 1983 ging de 1ste prijs van het 5de schooldamkampioenschap van Maas en Waal wederom naar ‘De Laak’. Carlo en Hessel van de Hurk, Jeroen v.d. Wielen en Harrie van Echteld werden ongeslagen kampioen. In februari werden ze 4de bij de kampioenschappen van Gelderland.
Toen Zuster Bertranda met pensioen ging werd Bernhard van Duijnhoven ook hoofd van de kleuterschool. Het jaar daarop ging ‘de nieuwe basisschool’ van start. Dat hield in, dat kleuterschool en basisschool één werden en dat kinderen leerplichtig werden met hun 5de jaar. Vanaf toen praatte men niet meer van kleuterschool en klas 1 t/m 6, maar van groep 1 t/m 8. Groep 1 was niet leerplichtig maar mocht met 4 jaar wel naar de basisschool.
Er was in juni 1985 ook weer een grote kindermarkt op de speelplaats. Op 1 september 1985 ging Juffrouw Nel de Bruin de school verlaten. Ze had haar diploma gehaald voor het buitengewoon onderwijs en ging werken in Nijmegen op de Mgr. Terwindtschool voor meervoudig gehandicapten. In haar plaats kwam Henny Lam. Iedereen vond het jammer dat Nel wegging, vooral de kinderen. Er werd dan ook een mooi afscheidsfeest gevierd met cadeaus en bloemen.
Op 2 september 1985 bestond het Katholiek onderwijs in Wamel 50 jaar. Zuster Norberta Schaap, die in 1935 als onderwijzeres naar Wamel kwam en in 1985 haar welverdiende rust genoot in ‘Huize Henricus’, onthulde de gevelsteen van de oude Henricusschool in de hal van de R.K. Basisschool ‘De Laak’, ze schetste in het kort de geschiedenis van de Henricusschool en ze ging nog speciaal in op de periode van de oorlog. Er werd een reünie gehouden van oud-leerlingen van het schooljaar 1935-36 en er werd een boekje uitgegeven.
De dames die op de reünie kwamen werden ‘s morgens ontvangen op Huize ‘Sint Henricus’, want dat bestond ook 50 jaar. Daar was het immers in 1935 allemaal begonnen bij de zusters. Na de middag gingen de dames naar ‘De Laak’ en verdeelden zich over de klassen.
Ze waren verwonderd over de prachtige moderne school en vertelden aan de leerlingen hoe het vroeger was op hun school, die voor die tijd ook al heel modern was, maar niet kon tippen aan deze school met de prachtige leermiddelen en methodes. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan stelde de Ouderraad een som geld ter beschikking voor de aankoop van muziekinstrumenten.

De oud-leerlingen Jo Bokken, Tonnie van Oorsouw en Gradeke Gerritsen dragen een stukje voor, voor de leerlingen van De Laak. Ze leerden dit stukje vijftig jaar eerder bij Zr. Ludgardis en juffrouw Leijten. Het stukje heette "De erste Lokkemetief' en de dames waren op school i.v.m. het feest t.g.v. 50 jaar katholiek onderwijs in het dorp Wamel.

De oud-leerlingen Jo Bokken, Tonnie van Oorsouw en Gradeke Gerritsen dragen een stukje voor, voor de leerlingen van De Laak. Ze leerden dit stukje vijftig jaar eerder bij Zr. Ludgardis en juffrouw Leijten. Het stukje heette “De erste Lokkemetief’ en de dames waren op school i.v.m. het feest t.g.v. 50 jaar katholiek onderwijs in het dorp Wamel.

Op 22 september was er een tentoonstelling ter afsluiting van het project ‘50 jaar R.K. Onderwijs in Wamel’. Tevens was er dat jaar een revue, die werd opgevoerd door verzorgsters van ‘Henricus’ en een spel opgevoerd door de kinderen onder leiding van Juffrouw Tonnie Zeeuwen. De heer van Duijnhoven dankte iedereen hartelijk die zich ingezet had voor dat 50-jarig jubileum, jong en oud, klein en groot.

In 1986 veroverde ‘De Laak’ de wisselbeker op het voor het eerst gehouden damkampioenschap voor scholen uit  ‘West Maas en Waal’. Dimitri Verploegen kreeg de 1ste prijs. De Gemeente Wamel bestond immers niet meer met zijn drie dorpen, maar het was West Maas en Waal geworden met 8 dorpen.
Wederom kwam er een afscheid. In augustus 1975 kwam hij naar Wamel als hoofd der school. Bij het ingaan van ‘de nieuwe basisschool’ werd hij directeur en op het eind van het schooljaar 1986-1987 ging hij Wamel weer verlaten: de heer Van Duijnhoven. Hij wilde weer naar zijn Brabant terug en werd directeur van een grote basisschool in Leende: ‘de Triangel’. Hij had het in Wamel niet zo gemakkelijk gehad, want nadat de heer Vermeulen de zware klus van de samenvoeging Henricusschool / Victorschool had geklaard, kon de heer van Duijnhoven enkele jaren later beginnen met de beslommeringen rond de bouw van een geheel nieuwe school, de inrichting daarvan en de verhuizing. De bouw was natuurlijk een zaak van het Schoolbestuur en Gemeente, maar het hoofd werd daar steeds bij betrokken. De verkoop van oud materiaal, aankoop van nieuw materiaal en meubilair, verhuizing en inrichting brachten veel zorgen en beslommeringen met zich mee en het onderwijs aan zijn eigen leerlingen moest ook gewoon doorgaan. Het was wel een periode geweest die hem veel voldoening schonk. Hij kreeg een prachtig afscheidsfeest met grote dank van schoolbestuur, ouderraad, leerlingen en ouders.
Het nieuwe hoofd werd de heer Theo de Vries uit Cuijk, die met ingang van het nieuwe schooljaar 87-88 zijn taak in Wamel begon.

Het team van De Laak in 1988: v.l.n.r. staand: Annie van Ooijen, Tonnie Zeeuwen, Theo de Vries, Henny Lam, Trix de Lorijn, Piet Donkers, Gerard Janssen. Daarvoor: Marie-José de Waard, Monique v.d. Donk en Kees de Haas.

Het team van De Laak in 1988: v.l.n.r. staand: Annie van Ooijen, Tonnie Zeeuwen, Theo de Vries, Henny Lam, Trix de Lorijn, Piet Donkers, Gerard Janssen. Daarvoor: Marie-José de Waard, Monique v.d. Donk en Kees de Haas.

Op 23 januari 1988 organiseerden het onderwijzend team en de ouderraad een info-morgen. De deuren van de school stonden wijd open. Alle ouders waren welkom. Er werd gewoon les gegeven, maar alle ouders mochten binnen lopen en klassewerk, groepswerk, kringwerk en creatief werk bekijken en beluisteren. In de hal vond men informatie over leermethodes zoals Nederlandse Taal, Natuurkunde en Rekenen. Er was ook informatie over ouderraad, medezeggenschapsraad, schoolbestuur, S.A.B.D. en de logopedie, er was koffie voor de ouders en limonade voor de kinderen. De opkomst was groot, de ouders vonden het zeer leerzaam en het bevorderde de samenwerking tussen school en ouders.
15 Maart 1988 vierde meester Gerard Jansen zijn 12 ½-jarig jubileum aan de school. In plaats van de traditionele tweejaarlijkse kindermarkt organiseerde men dit jaar een Paasmarkt.
Samen met de ouderraad werd een heuse markt opgesteld met kraampjes met heel veel paasartikelen zoals: kaarsen, door de jeugd gemaakte kandelaars, kaarten, paasversieringen, servetjes, eierwarmers, eiermandjes, enzovoort. Er was een theehuis ingericht waar men verschillende soorten thee kon drinken onder het genot van een stukje gebak en er werd een poppenkast opgevoerd door de stagiaires Ines, Eelke en Erlgard. Marie-José knipte silhouetten en er was een rad van avontuur onder leiding van de heer Hans Janssen. Het werd weer een groot succes.
In mei ging men met 2 volle bussen met leerlingen naar de atletiekbaan in Nijmegen (Brakkenstein) om daar atletiekwedstrijden te houden; hoogspringen, bosloop, hardlopen, kogelstoten, vèrspringen. De kleuters maakten met Pasen mooie palmpaasstokken en gingen daarmee op bezoek in ‘Henricus’.

22 september 1988 nam Monique van der Donk van Tiem afscheid met een leuke feestmiddag. Er werd een vossejacht gehouden in de omgeving van de school, met daarna een afscheidswoord van Monique, een traktatie voor de kinderen en om kwart over drie gelegenheid voor de ouders om haar te bedanken en alle goeds toe te wensen.
Mejuffrouw Janneke Rutten kwam 3 oktober 1988 op de Laak het team versterken. In de kinderboekenweek 1988 kwam de schrijfster Monica Penders vertellen over het schrijven van boeken en ze sprak over het thema van de boekenweek: ‘Duizend dingen achter deuren’. Zij las ook voor uit eigen werk. Thema’s als milieu, derde wereld en minderheidsgroepen staan veelal centraal in haar werk. Er was ook een boekenruilbeurs. De hele week stond in het teken van het ‘Boek’.
Groep 5 tot en met 8 brachten een bezoek aan het streekhistorisch museum in Maasbommel. Groep 7 en 8 brachten ook een bezoek aan het Afrikamuseum in Berg en Dal. Veel activiteiten dus dat jaar.
In februari 1989 vierde de school het 12½ jarig jubileum van de gymleraar Bert de Haas met toneel en zang. Groep 8 liet in een toneelstukje zien wat ze van mijnheer Bert verwachtten op het zomerkamp.
12 Maart 1989 bestaat de school al weer 10 jaar. ‘s Morgens is er in de kerk een viering met leerkrachten, kinderen en ouders. Op school werd de eerste steen van 1979 opnieuw ingemetseld door de jongste leerling Bart van Zwam en de oudste leerling Emiel Kerstens, in tegenwoordigheid van de jongste leerling van 10 jaar geleden, Marcel Zondag.
In de pauze traktatie voor de kinderen, limonade en koeken en na de pauze speelden de leerkrachten voor de kinderen het toneelstuk ‘Jan Knalgas’. ‘s Middags was er een optreden van het ‘Gussini Kinderfestival’. Op 13 maart werd er door de Ouderraad een reünie georganiseerd voor oud-leerlingen van de Laak, leerkrachten, bestuur, ouderraadsleden en leden van de medezeggenschapsraad. Een zeer druk bezochte en gezellige bijeenkomst en woensdag 14 maart was er nog een avond voor de ouders waar het toneelstuk van de leerkrachten werd opgevoerd en de fototentoonstelling kon worden bekeken.

De geslaagden van het Jeugd Rode Kruis, die op 23 mei 1989 hun diploma behaalden. Voorste rij v.l.n.r.: Renske Bouman, Mariska Tiebos, Miriam Vermeulen. Maartje Guikers, José Janssen, Esther Zondag, Lisanne Koolhout, Tessa Kauwenberg, Meester De Haas. Tweede rij: Huub Direcks, Dymphie Janssen, Linda de Lang, Sandra van Teeffelen, Ruud van Ooijen, Wayne van Doesburg, Wigo van Rossum, Alexander v.d. Boogaard, Monique van Deursen, Rianne van Zomeren. Geheel achteraan: Marlijn Lamers. Ivo Verploegen en geheel rechts boven Marie van Ooijen.

De geslaagden van het Jeugd Rode Kruis, die op 23 mei 1989 hun diploma behaalden. Voorste rij v.l.n.r.: Renske Bouman, Mariska Tiebos, Miriam Vermeulen. Maartje Guikers, José Janssen, Esther Zondag, Lisanne Koolhout, Tessa Kauwenberg, Meester De Haas. Tweede rij: Huub Direcks, Dymphie Janssen, Linda de Lang, Sandra van Teeffelen, Ruud van Ooijen, Wayne van Doesburg, Wigo van Rossum, Alexander v.d. Boogaard, Monique van Deursen, Rianne van Zomeren. Geheel achteraan: Marlijn Lamers. Ivo Verploegen en geheel rechts boven Marie van Ooijen.

Op 23 mei vierde het Jeugd Rode Kruis Wamel feest want 19 leerlingen van de basisschool werden in de bloemetjes gezet omdat ze geslaagd waren voor het jeugd EHBO-getuigschrift A, afgenomen door Dokter Paes, mevrouw Schiks en de heer Van Rossum, respectievelijk stafarts, staflid en lid van de Rode Kruis Colonne. Het peil van de hulpverlening was zeer hoog en de leiders de heer C. de Haas, de heer H. Direcks en de heer M. van Ooyen konden terugzien op een geslaagd jaar.

Ook de heer Piet Donkers vierde zijn12½ jarig jubileum, dat was op 18 oktober 1989. Natuurlijk werd ook dit weer een feestelijke gebeurtenis en er werd een lied gezongen dat op hem van toepassing was.
In 1990 vierde Mevrouw van Verseveld haar 12½ jarig jubileum en ze werd door personeel en kinderen in de bloemetjes gezet als dank voor het zo lang en zo keurig schoonhouden van de school. Juli 1990, weer een afscheid. Wegens bezuinigingen moest men afscheid nemen van de conciërge Mari van Ooyen, die naar de Heijacker in Beneden Leeuwen vertrok om daar tussen de bewoners en hun verzorgsters te gaan werken. Maar gelukkig kon hij na 1 jaar door een wijziging van de bezuinigingsmaatregel weer terug komen op de Laak. In juli 1990 nam ook Janneke Rutten afscheid omdat ze naar Bussum vertrok, Dorette Franssen volgde haar op.
In 1991 was er wederom een groep leerlingen die het jeugd-EHBO diploma behaalde. Allen uit de klas van meneer Piet (groep 8) en allemaal geslaagd. In dit jaar was Juffrouw Annie van Ooyen-Janssen 12½ jaar op de Laak. Alle klassen zorgden weer voor een toepasselijk lied en bloemen en cadeaus.
23 Juni 1991 was het schoolplein omgetoverd in een circuspiste en de circusvoorstellingen werden opgevoerd door de schoolkinderen, tevens was er een circusmarkt van door de kinderen vervaardigde artikelen.
Er was koffie, frisdrank, cake en ijs. Van de opbrengst werden muziekinstrumenten gekocht voor de onderbouw en natuurkunde materiaal, onder andere een microscoop voor de bovenbouw.
In de tijd dat Mari van Ooyen weg was, kwamen Dhr. Chris Kalkers en mevrouw Annette Geels vrijwillig de school uit de brand helpen. Om beurten waren ze op school om allerlei klusjes op te knappen. Met zijn 79 jaar was de heer Kalkers nog zeer actief. Toen hij 80 werd kwam Mari weer terug. In die tijd vierde Mevrouw Geels met haar man hun zilveren bruiloft en werd natuurlijk door de school van harte gefeliciteerd. Mevrouw Geels zou nog tot de vakantie 1992 blijven daar ze toen naar elders verhuisde.
In november 1991 werd voor de leerlingen een muziekmiddag verzorgd door ‘Triockx’, drie dames met prachtige pruiken en originele Mozart kleding, lieten de kinderen op speelse manier kennismaken met klassieke muziek op o.a. een spinet en cello. Voorheen waren ze al op andere scholen zoals de Terebint. Het was niet toevallig dat het over Mozart ging, want 1991 was het zogenaamde Mozart-jaar, ter gelegenheid van het feit dat deze wereldberoemde componist 200 jaar daarvoor in 1791 gestorven was.
Er werd voor de kerstvakantie nog een kerstspel opgevoerd. In april 1992 was er weer een paasvoetbaltoernooi.
De noodlokalen van 1979-1980 gingen tegen de vlakte, twee ervan waren al enkele jaren niet meer in gebruik door de school. De school kreeg van de gemeente extra geld voor hoognodige herstelwerkzaamheden aan het 12 jaar oude schoolgebouw en de speelplaats werd in orde gemaakt want men kreeg meer ruimte omdat de noodlokalen verdwenen waren. De kinderen noemden deze barakken altijd ‘de gele huisjes’, vanwege de kleur ervan.
Op het einde van het schooljaar verliet Juffrouw Dorette Franssen de Laak om weer terug te keren naar de Leeuwenkuil waar ze voorheen werkte.

Boomplantdag 1992; in het kader van het elfhonderd-jarig bestaan van Wamel worden in de Dorpsstraat een groot aantal leilinden geplant doorgroep 8 van De Laak.

Boomplantdag 1992; in het kader van het elfhonderd-jarig bestaan van Wamel worden in de Dorpsstraat een groot aantal leilinden geplant doorgroep 8 van De Laak.